Taiwan Society of Internal Medicine  

         
    The Board of Directors and Supervisory Commission Since 1987    
     
The eleventh Board of Directors and Supervisory Commission (2017-2020) TOP


President:
Shan-Chwen Chang

Honorary President:
Teh-Hong Wang
Ming-Fong Chen
Pei-Ming Yang

Executive Directors:
Chin-Cheng Wang, Shou-Chuan Shih, Wen-Jin Cherng, Inn-Wen Chong,
Shih-Ann Chen, Chong-Jen Yu, San-Yuan Wu, Shih-Hua Lin,

Directors:
Chia-Long Lee, Maw-Sheng Sun, I-Chung Chen, San-Jou Yeh,
Kuo-Chen Cheng, Jung-Fu Lu, Shang-Jyh Hwang, Sing-Ping Chou,
Li-Ying Liao, Wu-Chou Su, Wu-Huei Hsu, Juey-Jen Hwang,
Kuan-Yu Hung, Chun-Chao Chang, Ju-Ching Chiu, Yen-Gunn Chang
Chun-Che Lin, Yen-Hsu Chen,

Convener, Supervisory Commission:
Deh-Ming Chang

Executive Supervisor:
Chung-Sheng Lin, Hui-Hsiung Liu,

Supervisor:
Fa-Yauh Lee, Guan-Tarn Huang, Peng-Kuo Huang, Jia-Yin Hou,
Tsai-Yuan Hsieh, Chii-Chung Lin

Secretary General:
Ming-Shiang Wu

Deputy Secretary General:
Chi-Yu Yang, Tsung-Hui Hu, Mon-Yuang Chang, Wang-Huei Sheng,
Ding-Cheng Chang


 
The tenth Board of Directors and Supervisory Commission (2014-2017) TOP


President:
Pei-Ming Yang

Honorary President:
Teh-Hong Wang
Ming-Fong Chen

Executive Directors:
Fa-Yauh Lee, Chung-Sheng Lin, Deh-Ming Chang, Wen-Jin Cherng
Pan-Chyr Yang, Hui-Hsiung Liu, Wen-Ter Lai, Tung-Shiao Hung

Directors:
Ching-Yih Lin, Shou-Chuan Shih, Maw-Sheng Sun, Jyh-Hong Chen,
I-Chung Chen, Ten-Hsiang Huang, Cheng-Hua Huang, Chiu-Ching Huang,
Peng-Kuo Huang, San-Jou Yeh, Gregory J Tsay, Jung-Fu Lu,
Shang-Jyh Hwang, Li-Ying Liao, Gi-Shih Lien, Shih-Hua Lin
Ju-Ching Chiu, Yen-Gunn Chang,

Convener, Supervisory Commission:
Reury-Perng Perng

Executive Supervisor:
Shan-Chwen Chang, Guan-Tarn Huang

Supervisor:
Chin-Cheng Wang, Sing-Ping Chou, Jia-Yin Hou, Chi-Yin Cheng,
Tsai-Yuan Hsieh, Ming-Lung Yu

Secretary General:
Ming-Shiang Wu

Deputy Secretary General:
Kuan-Yu Hung, Chi-Yu Yang, Tzung-Dau Wang, Mon-Yuang Chang,
Chun-Che Lin, Wen-Ming Wang


 
The ninth Board of Directors and Supervisory Commission (2011-2014) TOP


President:
Pei-Ming Yang

Honorary President:
Teh-Hong Wang
Ming-Fong Chen

Executive Directors:
Chin-Cheng Wang, Fa-Yauh Lee, Chung-Sheng Lin, Deh-Ming Chang,
Guan-Tarn Huang, Cheng-Ho Tsai, Wen-Ter Lai, San-Yuan Wu

Directors:
Chung-Kwe Wang, Jeng-Liang Wu, Kwo-Chuan Lin, Ching-Yih Lin,
Shan-Chwen Chang, Nen-Chung Chang, Hung-Chun Chen, Mao-Young Fu,
Ten-Hsiang Huang, Chiu-Ching Huang, Peng-Kuo Huang, Hui-Hsiung Liu,
Pau-Ling Chu, Sing-Ping Chou, Ray-Hir Hsiao, Bih-Hsiung Hu
Chi-Yin Cheng, Yi-Huang Lin,

Convener, Supervisory Commission:
Reury-Perng Perng

Executive Supervisor:
Jyh-Hong Chen, Pan-Chyr Yang

Supervisor:
Wen-Ing Lin, Cheng-Hua Huang, San-Jou Yeh, Gregory J Tsay,
Jung-Fu Lu, Jeng-Hsien Yen

Secretary General:
Ming-Shiang Wu

Deputy Secretary General:
Kuan-Yu Hung, Chi-Yu Yang, Tzung-Dau Wang, Chun-Che Lin,
Wen-Ming Wang


 

The eighth Board of Directors and Supervisory Commission (2008-2011)

TOP


President:
Ming-Fong Chen

Honorary President:
Teh-Hong Wang

Executive Directors:
Chin-Cheng Wang, Jyh-Hong Chen, Reury-Perng Perng, Pan-Chyr Yang
Cheng-Ho Tsai, Gregory J Tsay, Jeng-Hsien Yen, Tung-Shiao Hung

Directors:
Kuang-Yang Lin, Kwo-Chuan Lin, Shou-Chuan Shih, Shan-Chwen Chang,
Feng-Yee Chang, Yin-Ching Chuang, Mao-Young Fu, Tung-Po Huang,
Guan-Tarn Huang, Cheng-Hua Huang, San-Jou Yeh, Jung-Fu Lu,
Sing-Ping Chou, Ming-Shyan Huang, Ray-Hir Hsiao, Bih-Hsiung Hu
Chi-Yin Cheng, Yi-Huang Lin,

Convener, Supervisory Commission:
Deh-Ming Chang

Executive Supervisor:
Chung-Sheng Lin, Hui-Hsiung Liu

Supervisor:
Hsi-Yang Hung, Yi-i Hong, Tien-Shang Huang, Peng-Kuo Huang,
Wen-Ter Lai, San-Yuan Wu

Secretary General:
Pei-Ming Yanag

Deputy Secretary General:
Kuan-Yu Hung, Chi-Yu Yang, Kuo-Liong Chien, Chien-Ning Huang,
Wen-Ming Wang

 
The Seventh Board of Directors and Supervisory Commission (2005-2008) TOP
 


President:
Ming-Fong Chen

Honorary President:
Teh-Hong Wang

Executive Directors:
Chung- Sheng Lin, Jaw-Town Lin, Deh-Ming Chang, Jyh-Hong Chen,
Han-Hsiang Chen, Wen-Jin Cherng, Wen-Ter Lai, Wen-Hou Chen

Director:
Kuang-Yang Lin, Hsi-Yang Hung, Yi-I Hong, Yin-Ching Chuang, Tien-Shang Huang, Cheng-Hua Huang, Pan-Chyr Yang, San- Jou Yeh, You-Chen Chao, Hui-Hsiung Liu, Gregory-J Tsay, Jung-Fu Lu, Jeng-Hsien Yen, Ming-Yan Mui, Meng-Chih Lin,
Wan-Jia Tsai, Tung-Shiao Hung, San- Yuan Wu

Convener, Supervisory Commission:
Sheng- Hsiung Sheu

Executive Supervisors:
Reury-Perng, Perng Po-I Chien

Supervisors:
Chin-Cheng, Wang Kwo-Chuan, Lin Cheng-Ho, Tsai Sing-Ping,
Chou John Y.H. Hsu, Yi-Huang Lin

Secretary General:
Pei-Ming Yang

Deputy Secretary General:
Shan-Chwen Chang, Chi-Yu Yang, Kuo-Liong Chien, Kwo-Chang Ueng,
Wen-Ming Wang

 
  The Sixth Board of Directors and Supervisors Commission (2002-2005) TOP
 


President:
Teh-Hong Wang

Honorary President:
Yuan-Teh Lee

Executive Directors:
Chung- Sheng, Lin Sheng- Hsiung, Sheu Sow-Hsong, Kuo Mao-Young,
Fu Reury-Perng, Perng Cheng-Ho, Tsai Po-I Chien, Yi-Huang Lin

Director:
Chaur-Shine Wang, Chin-Cheng Wang, Cheng-Wen Chiang, Kwo-Chuan Lin,
Sheng-Fung Lin, Jaw-Town Lin, Yi-I Hong, Ching-Yun Chang, Deh-Ming Chang,
Han-Hsiang Chen, Wen-Jin Cherng, Tien-Shang Huang, You-Chen Chao,
Hui-Hsiung Liu, Tzuen-Ren Hsiue, Sing-Ping Chou, John Y.H. Hsu, San- Yuan Wu

Convener, Supervisory Commission:
Wen-Yu Chang

Executive Supervisors:
Ding-Shinn Chen, Wen-Hou Chen

Supervisors:
Hsi-Yang Hung, Wen-Ping Tseng, Pan-Chyr Yang, Gregory-J Tsay,
Wan-Jia Tsai, Tung-Shiao Hung

Secretary General:
Ming-Fong Chen

Deputy Secretary General:
Pei-Ming Yang, Ann-Lii Cheng, Chi-Yu Yang, Der-Jinn Wu, Wen-Ming Wang

 
  The Fifth Board of Directors and Supervisors Commission (1999-2002) TOP
 


President:
Teh-Hong Wang

Honorary President:
Yuan-Teh Lee

Executive Directors:
Yi-Huang Lin, Ding-Shinn Chen, Reury-Perng Perng, Cheng-Wen Chiang,
Kwen-Tay Luh, Gregory-J Tsay, Sing-Ping Chou, Po-I Chien

Directors:
Chaur-Shine Wang, Pan-Chyr Yang, Cheng-Ho Tsai, Mao-Young Fu,
Mao-Lin Sung, Ching-Yun Chang, Chin-Cheng Wang, Shou- Dong Lee,
Kwo-Chuan Lin, Sheng- Hsiung Sheu, Sheng-Fung Lin, Jyh-Hong Chen,
Full-Young Chang, Ying-Tsung Chen, Mao-Tsu, Martin Fuh, Kwok-Hung Lai,
John Y. H. Hsu,Ying-Wei Wu

Convener, Supervisory Commission:
Wen-Yu Chang

Executive Supervisors:
Wen-Hou Chen, Kun-Wu Tsan

Supervisors:
Jaw-Town Lin, Hui-Hsiung Liu, Tung-Shiao Hung, Wan-Jia Tsai, Chung- Sheng Lin, Yeong-Jen Chiu

Secretary General:
Ming-Fong Chen

Deputy Secretary General:
Pei-Ming Yang, Ann-Lii Cheng, Chi-Yu Yang, Der-Jinn Wu, Wen-Ming Wang

 
  The Fourth Board of Directors and Supervisory Commission (1996-1999) TOP
 


President:
Yuan-Teh Lee

Honorary President:
Benjamin N. Chiang

Executive Directors:
Kun-Wu Tsan, Yung-Tung Wu, Tyen-Po Chen, Chung- Sheng Lin, Kwen-Tay Luh, Hong- Da Lin, Yi-I Hong, Chang-Yi Chen

Directors:
Yeong-Jen Chiu, Ding-Shinn Chen, Wen-Yu Chang, Hui-Hsiung Liu,
Che-Yen Chuang, Pao-Huei Chen, Pan-Chyr Yang, Chih-Kuang Lin,
Tzu-Chin Wu, Yu-An Ding, Chiau-Suong Liau, Jou-Fang Deng,
Hung-Ting Chiang, Yung-Zu Tseng, Maw-Shyong Hwang,
Hsiang-Tai Chou, Chien-Yeh Shen, Cheng-Yi Wang

Convener, Supervisory Commission:
Tung-Chao Cheng

Executive Supervisors:
Tong-Yuan Tai, Bor-Shen Hsieh

Supervisors:
Teh-Hong Wang, Chin-Cheng Wang, Gregory-J Tsay, Wen-Bin Shieh,
Wen-Pin Lien, Tsai- Cheng Wu

Secretary General:
Ming-Fong Chen

Deputy Secretary General:
Pei-Ming Yang, Ann-Lii Cheng, Chi-Yu Yang, Der-Jinn Wu, Wen-Ming Wang

 
  The Third Board of Directors and Supervisory Commission (1993-1996) TOP
 


President:
Yuan-Teh Lee

Honorary President:
Juei-Low Sung

Honorary Director:
Benjamin N. Chiang

Executive Directors:
Shyh-Ming Shieh, Mau- Song Chang, Yang-Te Tsai, Dan-Jiang Wang,
Reury-Perng Perng, Teh-Hong Wang, Tyen-Po Chen, Yi-I Hong

Director:
Wen-Pin Lien, Yeong-Jen Chiu, Hui-Hsiung Liu, Wei-Chuan Hsieh,
Yu-An Ding, Chung- Sheng Lin, Ching-Lan Yeh, Wen-Yu Chang,
Shou- Dong Lee, Deh-Lin Cheng, Bor-Shen Hsieh, Hung-Ting Chiang,
Shwen Yang, Pao-Huei Chen, Tung- Po Huang, Maw-Shyong Hwang,
Jung- Shu Wang, Kun-Wu Tsan

Convener, Supervisory Commission:
Tong-Yuan Tai

Executive Supervisors:
Yung-Tung Wu, Chang-Yi Chen

Supervisors:
Tzu-Chin Wu, Tung-Chao Cheng, Hong- Da Lin, Ko-Chow Lin,
Wen-Yen Shiao, Ting-Fu Wang

Secretary General:
Ming-Fong Chen

Deputy Secretary General:
Pei-Ming Yang, Ann-Lii Cheng, Chi-Yu Yang, Der-Jinn Wu, Wen-Ming Wang

 
  The Second Board of Directors and Supervisory Commission (1990-1993) TOP
 


President:
Benjamin N. Chiang

Honorary Directors:
Shu- Jen Pan, Juei-Low Sung

Executive Directors:
Shyh-Ming Shieh, Ching-Lan Yeh, Wen-Pin Lien, King-Nien Ching

Directors:
Kwang-Juei Lo, Kwen-Tay Luh, Deh-Lin Cheng, Bor-Shen Hsieh,
Yang-Te Tsai, Reury-Perng Perng, Jui-Sung Hung, Mau-Song Chang,
Teh-Hong Wang, Tung-Chao Cheng

Executive Supervisor:
Chang-Yi Chen

Supervisor:
Chu-Kuang Tang, Nong Ting, Shiann Pan, Ting-Fu Wang

Secretary General:
Woon-Kong Chi

Deputy Secretary General:
Ju- Pin Pan, Chia- Yea Chou

 
  The First Board of Directors and Supervisory Commission (1987-1990) TOP
 


President:
Shu- Jen Pan

Executive Directors:
Juei-Low Sung, Kwang-Juei Lo, De-Lon Wu, Benjamin N. Chiang

Directors:
King-Nien Ching, Yun-Fan Liaw, Reury-Perng Perng, Tung-Chao Cheng,
Pei-Kun Sung, Shyh-Ming Shieh, Pao-Huei Chen, Wen-Pin Lien,
Ching-Lan Yeh, Wan-Yu Chen

Executive Supervisor:
Nong Ting

Supervisor:
Jui-Sung Hung, Yeou-Bing Li, Wen-Ping Tseng, Chu-Kuang Tang

Secretary General:
Shyh-Ming Shieh

Deputy Secretary General:
Shang-Jyh Kao

 
TOP